Colegiul Tehnic Reșița

„Educația este mișcarea de la întuneric la lumină.”

ap11Colegiul Tehnic Reşiţa promovează cultura unei şcoli adaptate spaţiului european. În ceea ce priveşte domeniul prioritar de pregătire profesională, personalul didactic, nedidactic şi auxiliar fac eforturi comune pentru a crea condiţii favorabile de învăţare. Şcoala a demarat şi susţine un proces de învăţare continuă adresat cadrelor didactice cu scopul creşterii calităţii învăţării elevilor şi pentru a-i pregăti pe aceştia pentru o lume a schimbărilor. Participarea cadrelor didactice la stagii de formare prin proiectele şi diseminarea informaţiilor colegilor din şcoală au condus la:

deschidere spre participare mai eficientă la proiecte şi programe europene;

adaptarea ofertei şcolii la cerinţele pieţei muncii;

realizarea de suporturi de curs folosite în activitatea didactică curentă.

aplicarea unui învăţământ centrat pe elev, fundamentat de cunoaşterea stilurilor proprii de învăţare ale elevilor;

modul de abordare a învăţării este adaptat cerinţelor curriculare şi Standardelor de Pregătire Profesională;

creşterea gradului de conştientizare a cadrelor didactice privind necesarul de competenţe şi abilităţi pentru ca absolvenţii să poată fi integraţi pe piaţa muncii europene;

pr1

Colegiul Tehnic Reşiţa promovează cultura unei şcoli adaptate spaţiului european. În ceea ce priveşte domeniul prioritar de pregătire profesională, personalul didactic, nedidactic şi auxiliar fac eforturi comune pentru a crea condiţii favorabile de învăţare. Şcoala a demarat şi susţine un proces de învăţare continuă adresat cadrelor didactice cu scopul creşterii calităţii învăţării elevilor şi pentru a-i pregăti pe aceştia pentru o lume a schimbărilor. Participarea cadrelor didactice la stagii de formare prin proiectele şi diseminarea informaţiilor colegilor din şcoală au condus la:

deschidere spre participare mai eficientă la proiecte şi programe europene;

adaptarea ofertei şcolii la cerinţele pieţei muncii;

realizarea de suporturi de curs folosite în activitatea didactică curentă.

aplicarea unui învăţământ centrat pe elev, fundamentat de cunoaşterea stilurilor proprii de învăţare ale elevilor;

modul de abordare a învăţării este adaptat cerinţelor curriculare şi Standardelor de Pregătire Profesională;

creşterea gradului de conştientizare a cadrelor didactice privind necesarul de competenţe şi abilităţi pentru ca absolvenţii să poată fi integraţi pe piaţa muncii europene;

La începutul fiecărui an şcolar în atenţia tuturor comisiilor pe specialităţi şi pe arii curriculare stă luarea în discuţie a programelor şcolare, a modalităţii de predare adecvată a noilor conţinuturi, analiza manualelor alternative precum şi analiza planificărilor anuale şi semestriale.

S-au susţinut lecţii demonstrative, în care s-au utilizat metodele active specifice învăţării centrate pe elev, avându-se în vedere stilurile de învăţare, tipurile de inteligenţă cat şi aspectele caracteristice fiecărui colectiv de elevi. În perspectiva noului curriculum, elevul este privit ca participant activ la procesul de predare-învăţare, metodele interactive care stimulează creativitatea, dezvoltă gândirea critică şi interesul pentru învăţare fiind tot mai mult folosite de cadrele didactice atât la orele de instruire teoretică cat şi practică.

Folosirea feed-back-ului, stimularea permanenta a elevilor pe parcursul lecţiilor, activizarea elevilor sa observe, sa exprime ceea ce observa sau ceea ce cred, comunicarea plăcută, atractiva, spontană si naturală, încurajarea pentru progrese mici si mari, tonul afectiv,cunoaşterea particularităţilor fiecărui elev, preocuparea pentru aplicarea noii metodologii de evaluare si examinare, preocuparea privind asigurarea unei motivaţii reale a învăţării sunt aspecte ce scot in evidentă calitatea procesului de predare –învăţare.

Proiectul curricular s-a conturat treptat fiind un proiect realist, el cuprinzând rezultatul negocierilor dintre cadrele didactice, elevi, părinţi, agenţi economici si autoritatea locală. Orele de CDL s-au folosit in primul rând pentru disciplinele din aria curriculară corespunzătoare specializării. Proiectele de curriculum întocmite cu responsabilitate au primit avizul inspectorilor de specialitate. Prin proiectarea CDL se  urmăreşte  completarea  competenţelor de baza si dobândirea unor noi competenţe pentru diferite domenii cu caracter local, ceea ce va determina facilitarea mobilităţii ocupaţionale, inclusiv intersectoriale.

De asemenea prin calitatea lucrărilor practice de absolvire au participat la autodotarea atelierelor şcoală cu S.D.V.-uri aferente. Totodată elevii  învăţământului  tehnic-liceal prin lucrările de absolvire realizate  pentru examenul de competenta profesionala (toate înregistrate pe  CD –uri) au contribuit la realizarea unor materiale didactice utile predării disciplinelor tehnice cu ajutorul calculatorului. 

Printr-un management educaţional promovat in conformitate cu standardele Curriculum-lui Naţional, Colegiul Tehnic Reşiţa asigură tuturor tinerilor  oportunităţi de instrucţie şi educaţie astfel încât absolvenţii noştri să se remarce nu numai prin ce ştiu dar şi prin ceea ce pot să facă, oamenii care in actuala dimensiune europeana să manifeste angajament social şi asumare de responsabilităţi. Procesul de predare - învăţare - evaluare, orientare şi consiliere, orientare şi consiliere vocaţională, orientare şi consiliere privind cariera, precum şi rezultatele elevilor, confirmă capacitatea instituţiei noastre de a răspunde la cerinţele pieţei locale judeţene şi regionale.