Istoric

şcoală primitoare

şcoala democratică

şcoala care promovează educaţia pentru o dezvoltare durabilă

Colegiul Tehnic Resita

Ca instituţie de învăţământ, Colegiul Tehnic Reşiţa este situat în centrul oraşului şi deserveşte o zonă cu o rază de aproximativ 50 km în jurul Reşiţei.Pregătirea se realizează în profil tehnic.

Oferta educationala pentru 2018 - 2019

Colegiul Tehnic este noua denumire a Grupului Şcolar Tehnic, ce a luat fiinţă prin comasarea Grupului Şcolar Industrial ,,Alexandru Popp” Reşiţa cu Grupul Şcolar Industrial  ,,Stefan Anghel” Reşiţa  ,incepand cu 1 septembrie 2010.

Grupul Şcolar Industrial ,,Alexandru Popp” Reşiţa

 • În 1907 ia fiinţă Şcoală de ucenici a căilor ferate de stat – (3 ani) – pentru formarea primelor cadre specializate în mânuirea maşinilor şi utilajelor
 • In 1919 – 1924 Şcoala Industrială UDR, nr.2 (secţia română şi germană). Meseriile şcolarizate erau: lăcătuş, strungar, cazangiu, tâmplar, electrician, vopsitor, forjor, zidar, dulgher, croitor, instalator, tinichigiu, laborant.
 • în 1929 s-a trecut la reorganizarea şcolii după modelul Germaniei şi Angliei
 • In 1936 – 1937 s-a construit un internat cu 50 locuri
 • In 1938 – gimnaziul industrial
 • In 1941 – liceu industrial
 • In 1943 – Şcoala Tehnică Medie model UDR (clasele V-VIII). La reorganizarea şcolii s-a ţinut seama de experienţa şcolilor din SUA şi Germania.
 • În 1945 – 1948 se realizează construirea clădirii Şcolii Profesionale (actualele spaţii), iar cantina şi internatul s-au finalizat în 1952.
 • Intre 1952 – 1954 cursuri de trei ani pentru calificările : lăcătuşi, matriţeri, sculeri, electricieni, restul erau de doi ani
 • 1955 – Şcoala Profesională de Ucenici a Combinatului Metalurgic Reşiţa
 • 1956 – 1958 Şcoala Tehnică de Maiştrii curs seral şi fără frecvenţă şi şcoala de personal tehnic de înaltă calificare
 • Intre anii1949 – 1970 şcoala a pregătit 10612 muncitori calificaţi pentru cele două uzine reşiţene, din ţară sau din străinătate (Vietnam, Coreea, China).
 • Intre 1975 – 1976 se trece la pregătirea prin şcoala profesională a absolvenţilor de zece clase.
 • In 1976 Liceul Industrial Nr. 4
 • In 1990 liceul redevine Grupul Şcolar UCMR până în 1992 de când este cunoscut sub denumirea de Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Reşiţa
 • Începând cu anul şcolar 2006-2007 denumirea s-a schimbat in Grup Şcolar Industrial  ALEXANDRU POPP Reşiţa

Grupul Şcolar Industrial ,,Stefan-Anghel” Reşiţa

 • Unitatea de învăţământ s-a înfiinţat  prin Ordinul nr.394/29 octombrie 1966 ca Şcoala Profesională de pe lângă Combinatul Siderurgic Reşiţa sub denumirea de ,,Şcoală Profesională a Combinatului Siderurgic Reşiţa,,.
 • Începând cu anul şcolar 1968-1969 Şcoala Profesională dobândeşte statutul de Grup Şcolar,iar în anul 1973 devine Liceul Metalurgic Reşiţa.
 • În anul 1977 prin decretul prezidenţial nr.191/12 iulie 1977, şcoala dobândeşte denumirea de Liceul Industrial nr.2 Reşiţa.
 • Începând cu anul 1993 prin Hotărârea de Guvern  nr.940/1990, şcoala primeşte denumirea de Grup Şcolar Industrial Metalurgic Reşiţa.
 • În anul şcolar 2004-2005 prin Ordinul M.E.C. nr.4468/ 09.08.2004  se schimbă denumirea în Grupul Şcolar Industrial ,,Ştefan Anghel,,Reşiţa.

De la înfiinţarea sa în anul 1966 în cadrul şcolii noastre a fost pregătită forţa de muncă pentru Combinatul Siderurgic Reşiţa. După anul 1990 datorită diversificării cererii pe piaţa muncii şi a restrângerii de activitate a C.S.R ului, reorientarea şcolii a fost spre domenii  si meserii pe care în trecut nu le abordam. Dacă până în 1990, meseriile principale în care erau pregătiţi elevii au fost de: furnalişti, oţelari şi laminatorişti, în prezent pregătim forţă de muncă prin liceu tehnologic zi, seral, frecvenţă redusă,  respectiv Şcoala Postliceală şi Şcoală de Maiştrii, în meserii/ specializări căutate pe piaţa muncii cum sunt: tehnicieni mecatronişti, tehnicieni electromecanici, tehnicieni transporturi, mecanici auto, electricieni, coafori stilişti.

Menţionăm că în toată această perioadă s-a respectat profilul iniţial al şcolii pregătindu-se elevi  în specializări din domeniul  tehnic.

Din anul şcolar 2010-2011, prin fuziunea celor două licee s-a format Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa, iar din anul 2011 grupul şcolar şi-a schimbat denumirea în Colegiul Tehnic.

Începând cu anul şcolar 2008-2009 şcoala postliceală a fost autorizată în domeniul Transporturi, calificarea – Asistent de gestiune în transporturi, acreditată ulterior, iar în anul şcolar 2011-2012 s-a obţinut acreditarea pentru domeniul – Estetica şi Igiena Corpului Omenesc. În anul școlar 2012-2013 s-a obţinut autorizarea pentru următoarele calificări la şcoala postliceală: Tehnician Aparatură Electromedicală, Tehnician Mașini cu Comandă Numerică şi Tehnician Tehnolog. În anul şcolar 2014-2015 şcoala noastră s-a autorizat pentru calificări profesionale pentru nivelul 3, 4 şi 5, după cum urmează:

Nivel 3, Filiera Tehnologică, Profil Tehnic, Domeniul Mecanică, Calificările:

Lăcătuș mecanic prestări servicii;  Tinichigiu vopsitor auto; Operator la mașini cu comandă numerică.

Nivel 4, Filiera Tehnologică, Profil Tehnic, Calificările:

Tehnician Electrician Electronist Auto, Tehnician proiectant CAD, Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică, Tehnician energetician, Tehnician metrolog.

Nivel 5, Filiera Tehnologică, Profil Tehnic/

Domeniul Mecanic, Școala de maiștri, Calificarea: Maistru mecanic

Domeniul Transporturi, Școală postliceală, Calificarea: Tehnician Transporturi Auto Interne și Internaționale;

Domeniul Electronică automatizări, Școală postliceală, Calificarea:  Tehnician electronist echipamente de automatizare. 

 

Colegiul Tehnic Reşiţa promovează cultura unei şcoli adaptate spaţiului european: tradiţia şcolii în ceea ce priveşte domeniul prioritar de pregătire profesională, personalul didactic, nedidactic şi auxiliar fac eforturi comune pentru a crea condiţii favorabile de învăţare. Şcoala a demarat şi susţine un proces de învăţare continuă adresat cadrelor didactice cu scopul creşterii calităţii învăţării elevilor şi pentru a-i pregăti pe aceştia pentru o lume a schimbărilor. Premizele pentru o educaţie de bună calitate sunt asigurate prin: spaţiile destinate desfăşurărilor activităţilor didactice sunt curate, îngrijite, primitoare; atmosfera generală este destinsă şi prietenoasă, educaţia informală completează şi aprofundează educaţia formală.

Caracteristicile ce definesc şcoala sunt atuurile unei şcoli bune, o şcoală care formează şi dezvoltă competenţele elevilor săi, o şcoală a cărei activitate are la bază parteneriatele cu agenţi economici, alte şcoli, instituţii, ONG-uri etc. şi nu în ultimul rând, o şcoală preocupată în promovarea valorilor ţării şi ale Uniunii Europene.

Colegiul Tehnic este şcoala care generează aşteptări înalte pentru fiecare elev ce-i trece pragul, indiferent de sex, religie, apartenenţă etnică, religioasă sau mediu de provenienţă, promovează ideea că un elev este capabil să înveţe, deoarece are posibilitatea de a alege un domeniu şi ulterior o calificare dintr-o paletă variată oferită de şcoală.

Colegiul Tehnic–promovează învăţarea pe parcursul întregii vieţi. Formele de învăţământ oferite de şcoală sunt cursuri de zi şi cursuri serale pentru nivel de calificare 3, 4 şi 5.

Adaptarea ofertei de formare la cerinţele pieţei muncii este o prioritate pentru şcoala noastră. Permenent asigurăm condiţii de informare, orintare şi consiliere privind cariera.

O bună parte din absolvenţii de liceu, cu sau fără bacalaureat, continuă studiile prin forme superioare de formare, iar ceilalţi sunt anagajaţi.

În condiţiile unei pieţe a muncii într-o continuă schimbare supusă unui proces de modernizare şi retehnologizare se impune cu necesitate calificarea/recalificarea/specializarea forţei de muncă.

Colegiul Tehnic – preocupare permanentă pentru îmbunătăţirea educaţiei şi formării cadrelor didactice şi formatorilor

Personalul şcolii în acest an şcolar este format din 56 cadre didactice, 8 persoane didactic auxiliar şi 13 personal nedidactic. Cadrele didactice sunt calificate în procent de 100%.

Competenţele de bază solicitate de o societate bazată pe cunoştere sunt: utilizarea informaticii (tehnologiei informatiei si comunicarii), cunoaşterea limbilor străine, cultura tehnologică, cultura antreprenorială, competenţe sociale interacţionale.

Accesul la cunoaştere este un aspect esenţial al unei societăţi a cunoşterii. Preocuparea permanentă a cadrelor didactice pentru propria formare şi dezvoltare profesională este reflectată de diversitatea şi numărul de cursuri parcurse. Formele de perfecţionare/specializare urmate sunt :

– doctorat

– masterat în management educaţional sau de specialitate

– studii postuniversitare în domeniul IT sau de specialitate

-grade diadactice

-cursuri de formare continuă a personalului didactic în cadrul Programelor Phare TVET

-cursuri de iniţiere/perfecţionare/specializare prin CNFPA – comunicare în limbi de circulaţie europeană, formator, didactică, management de proiect, specialitate ;

-cursuri oraganizate de Casa Corpului Didactic şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin

-cursuri de formare la nivelul unităţii şcolare

-diseminări şi exemple de bună practică la nivelul comisiilor metodice şi cercurile pedagogice;