Despre

Home / Despre

şcoală primitoare

şcoala care promovează educaţia pentru o dezvoltare durabilă

şcoala democratică

Colegiul Tehnic – promotor al calităţii şi performanţei

Şcoala a implementat sistemul de asigurare a calităţii în învăţământ care permite şcolii să asigure, să monitorizeze şi să îmbunătăţească permanent calitatea ofertei educaţionale.

Există două cadre didactice care fac parte din experţii în domeniul calităţii. Anual realizăm procesul de autoevaluare şi comisiile judeţene stabilite de ISJ CS validează raportul de autoevaluare. Calitatea resurselor umane şi baza materială de care dispune şcoala asigură calitatea procesului instructiv educativ. Aplicarea metodelor moderne de învăţare – centrate pe elev,  a echipamentelor IT, a softului specializat şi AEL, au ca efect creşterea motivaţiei învăţării, creşterea eficienţei procesului instructiv educativ şi a rezultatelor învăţării.

Colegiul Tehnic – şcoală primitoare

O preocupare permanentă a şcolii este grija pentru felul în care aceasta „se arată” elevilor săi. Şcoala este în permanenţă curată, îngrijită şi spaţiile sunt bine întreţinute, lucrările elevilor sunt expuse în clase şi pe holurile şcolii, atmosfera este destinsă, un psiholog şcolar derulează cu succes programe de consiliere, şcoala este prevăzută cu sistem video amplasat pe coridoare, spaţiile de instruire sunt adaptate cerinţelor curriculare şi particularităţilor colectivelor de elevi. Siguranţa şi securitatea elevilor şi personalului şcolii sunt în permanenţă în atenţia conducerii  prin asigurarea atât la yi cât şi la seral a unui serviciu pe şcoală cu un profesor şi elevi la intrarea în şcoală şi la cancelarie şi a unui portar la intrarea în curtea unităţii şcolare.

INSCRIERI PENTRU ANUL SCOLAR 2018 - 2019

Colegiul Tehnic – şcoala democratică

Deciziile ce se iau cu privire la tot ceea ce înseamnă „viaţa şcolii” sunt centrate pe consultarea şi includerea unor largi categorii: elevi, părinţi, personal administrativ, membri ai comunităţii. În şcoală funcţionează cu succes Consiliul Consultativ al Elevilor, organism ce desfăşoară activităţi ce corespund intereselor și dorinţelor tinerilor liceeni, Consiliul Consultativ al Părinţilor, organism cu rol de a întări legătura şcoală-familie-comunitate locală; Consiliul de Administraţie are în componenţa sa elevi, părinţi, reprezentanţi al consiliilor locale; activităţile şcolii au la bază parteneriatele între şcoală şi diverse instituţii (Primărie, Consiliul local, asociaţii guvernamentale sau nonguvernamentale etc.)

Colegiul Tehnic – şcoala care promovează educaţia pentru o dezvoltare durabilă

Educaţia privind mediul înconjurător, promovată de şcoală este un proces care are scopul să îmbunătăţească calitatea vieţii, care serveşte la recunoaşterea valorilor mediului înconjurător. În fiecare an şcola a desfăşurat activităţi în cadrul proiectelor de mediu.

Printre cele mai importante rezultate şi realizări menţionăm:

– educarea tinerilor pentru o dezvoltare durabilă – utilizarea raţională a resurselor şi protecţia

mediului înconjurător;

– amenajarea şi întreţinerea permanentă a spaţiului verde din jurul şcolii

– dezvoltarea parteneriatelor pe teme ecologice cu alte şcoli

– promovarea imaginii şcolii la nivel local

– alternative ecologice de petrecere a timpului liber

– mplicarea şcolii în programe naţionale de reciclare şi voluntariat

Şcoala este preocupată cu implementarea proiectelor şi programelor europene, coerenţa în ceea ce priveşte planificarea managerială, calitatea procesului instructiv educativ, preocuparea pentru promovarea valorilor naţionale şi a valorilor europene.

Participarea cadrelor didactice la stagii de formare prin proiectele şi diseminarea informaţiilor colegilor din şcoală au condus la:

– deschidere spre participare mai eficientă la proiecte şi programe europene;

– aplicarea unui învăţământ centrat pe elev, fundamentat de cunoaşterea stilurilor proprii de

învăţare ale elevilor;

– modul de abordare a învăţării este adaptat cerinţelor curriculare şi Standardelor de Pregătire

Profesională;

– adaptarea ofertei şcolii la cerinţele pieţei muncii;

– creşterea gradului de conştientizare cadrelor didactice privind necesarul de competenţe şi

abilităţi pentru ca absolvenţii să poată fi integraţi pe piaţa muncii europene;

– realizarea de suporturi de curs ce pot fi folosite şi în activitatea didactică curentă.

Pentru elevi, implicarea şcolii în proiecte europene se poate transcrie cu ajutorul următoarelor coordonate:

-dezvoltarea unei gândiri deschise, creative, flexibile;

– dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune;

-formarea de abilităţi, deprinderi, competenţe, dezvoltarea abilităţilor de a proiecta şi desfăşura în echipă activităţi specifice unei societăţi comerciale;

– dezvoltarea spiritului antreprenorial;

– deschiderea spre a-şi însuşi instrumente de învăţare specifice;

– cultivarea respectului şi autorespectului;

– cultivarea interesului şi motivaţiei pentru studiul ştiinţelor.